บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ชินชนะดินขาว จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ชินชนะกรุ๊ป โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่าย แคลเซียม แบไรท์ และดินขาว (เคโอลิน) ให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่นในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน รวมถึงในวงการการเกษตร โดยมีการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ด้วยเกียรติบัตร ISO 9001:2015 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

นอกจากความเป็นหนึ่งด้านธุรกิจแล้ว ชินชนะกรุ๊ปยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัท จนได้รับรางวัล CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งเป็นมาตรฐานยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น และมีการประกอบกิจกรรมทางสังคม ที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมและคืนรายได้กลับสู่สังคม

ปี พ.ศ. 2543 ก่อตั้งบริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 322/32 ชั้น 4 อาคาร ชินชนะ ถนนอโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                               
ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001 จากสถาบันทูฟนอร์ด (TUVNORD)
                               
ปี พ.ศ. 2550 ขยายกำลังการผลิต ก่อตั้งโรงผลิต 2 
                               
ปี พ.ศ. 2552 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน มาอยู่ เลขที่ 1201/2 อาคารชินชนะ ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
                               
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล CSR ( Corporate Social Responsibility) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

ปี พ.ศ. 2555 ก่อตั้งบริษัท ชินชนะดินขาว จำกัด เพื่อขยายกิจการไปยังกลุ่มสินค้าดินขาว และวงการเซรามิก

"เราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตแร่แคลไซต์ชนิดผง แบไรท์ และดินขาว ที่คำนึงถึงพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม"

เพื่อให้บริษัทบรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯจะร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้

 

      1. เพิ่มกำลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาด ให้เป็นผู้นำทางด้านการผลิตในประเทศไทย

       

      2. พัฒนาคุณภาพให้สม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

       

      3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ทั้งในเรื่องการทำงาน คุณธรรม และจริยธรรม

       

      4. เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันมลพิษภายในองค์กร

       

      5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

       

      6. สร้างให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ และแบ่งปันให้กับสังคม

ชินชนะกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

© 2019 Chinchana Group

Chinchana Industries (Thailand) Co.,Ltd.

Chinchana China Clay Co.,Ltd.